Адрес офиса:

г. Казань, ул. Гладилова, 22а

 

Телефон:

8 (843) 5 555 888

 

E-mail:

reklamist-kazan@mail.ru